بررسی مفهوم مدینه ، قریه ، بادیه و رستاق در آیات و روایات
بررسی مفهوم مدینه ، قریه ، بادیه و رستاق در آیات و روایات

مهدی محمدی؛ ابوالفضل تاجیک

دوره 2، شماره 5 ، آبان 1399، ، صفحه 56-75

چکیده
  شهر به عنوان اقامت گاه یک جانشین انسان، ظرف تمدنی محسوب می­شود. قرآن به سه نوع اقامت گاه انسانی در قالب مدینه، قریه و بادیه اشاره نموده است. در این میان واژه مدینه نسبت به قریه و مشتقات آن و بادیه که محل ...  بیشتر