نکته مهم: فرم تعهدنامه و عدم تعارض منافع را از اینجا دانلود کنید.

برای آشنایی با نحوه بارگذاری کامل و دقیق مقاله می توانید به لینک ذیل مراجعه کنید:
http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_12.html
 نشریه علمی
 علم و تمدن در اسلام به صورت فصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با تأکید بر میراث تمدن­ های شرقی جهان اسلام در چهار رویکردِ:

1) دستاوردهای علمی مسلمین در سرزمین­ های شرقی جهان اسلام (ایران، ماوراءالنهر، هند، جنوب شرق آسیا و خاور دور)؛

2) جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن­ های شرقی جهان اسلام؛

3) تبادلات متقابل تمدن­ های شرقی و مناطق غربی جهان اسلام؛              

4) تأثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب؛

با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم، ترویج یافته های پژوهشی و کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی منتشر می کند.

الف ـ ساختار کلی مقاله

1. موضوع یا عنوان مقاله برخوردار از جذابیت و تازگی و ناظر بر یک مسأله در چارچوب رویکردهای چهارگانه مذکور؛

2. چکیده شامل مسأله، سئوال،روش و یافته‌های تحقیق بین 200 تا 250 کلمه؛

3. کلیدواژه در بردارنده پنج تا هفت واژه مرتبط و اساسی مقاله؛

4 . مقدمه ارائه‌دهنده چارچوب کلی مقاله در راستای پاسخ به سؤال اصلی و دیگر مسائل بیان شده در چکیده، حداکثر در یک صفحه (300 کلمه)؛

5 . بررسی مفاهیم اصلی مقاله، به‌ویژه مفاهیم به‌کار رفته در عنوان مقاله و کلیدواژه، به‌منظور بسترسازی فهم آسان‌تر مطالب مقاله؛

6. بررسی پیشینه پژوهش به منظور نشان دادن ضرورت تحقیق جدید؛

7. حتی الامکان ارائه چارچوب یا مبانی نظری به منظور حرکت در قالبی مشخص، پرهیز از پراکنده‌گویی و اجتناب از خروج در موضوع؛

8 . متن یا بدنه مقاله مشتمل بر چهار تا شش موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله منطبق بر قواره مطرح‌شده در چکیده و مقدمه؛

9. نتیجه‌گیری به‌معنای ارائه یافته‌های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز حتی الامکان عرضه پیشنهادهایی برای بررسی یافته‌ها و موارد مرتبط؛

10.تنظیم کتابنامه براساس شیوه‌نامه تنظیم آدرس‌ها؛

11. درج نمودار، جداول و تصاویر در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شماره جدول‌ها در بالای آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن)؛

12.حجم مقالات ارسالی نباید کمتر از 20 صفحه (6000 کلمه) و بیشتر از 25 صفحه (7500 کلمه) باشد.

ب ـ شیوه تنظیم آدرس‌ها

1.درج آدرس منابع استفاده ‌شده در درون متن، به صورت زیر درج شود:

(نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحه استفاده شده)، مثال: (اصغری، 1393: 54)؛

چنانچه از چند صفحه یک منبع استفاده شده باشد عددها از چپ به راست تنظیم می گردد، مثال: (عسگری، 1393: 11-9)؛

اگر منبع استفاده‌ شده دارای جلدهای مختلف باشد، درج جلد استفاده شده بعد از سال انتشار اثر، لازم است،مثال: (مرادی،1393، ج1: 65)؛

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده و از یک سال به‌کار گرفته شود، با حروف الفبا متمایز گردد.مثال: (حسینی،1393الف، ج1: 76)؛

نقطه‌ای که در پایان جمله می‌آید اگر به پرانتز آدرس برسد، پیش از پرانتز قرار می گیرد، مثال: "بوده است." (اکبری، 1392الف، ج 2: 18)؛

چنانچه منبع استفاده‌شده بلافاصله تکرار شود از همان یا موارد مشابه استفاده نمی شود بلکه آدرس، مجددا تکرار می شود؛

آدرس‌دهی به آیات قرآن بدین صورت خواهد بود: (حج: 18)؛

استناد به سایت‌ها در آدرس‌دهی معتبر نیست و در صورت ضرورت، به این شکل آدرس داده می شود:

(tebyan.net مورخ 1392: 2 مهر)؛

در آدرس‌دهی درون‌متنی، فرقی بین کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن نیست؛

برگردان لاتین اسامی و مفاهیم مهم و همچنین توضیحات ضروری به‌اختصار در زیرنویس درج می گردد؛

اعراب گذاری همه اسامی،آیات،روایات،اماکن و دیگر عبارت های عربی هر بار لازم است.

درج تاریخ تولد و مرگ افراد، حکومت ها و مانند آن، ضروری است،مانند(450-364 ق/ 415-359 ش یا 415-359 ش/ 1024-969 م)

تاریخ تولد و مرگ یک بار و آن هم در بار اول درج می گردد.  

درج آدرس‌های منابع لاتین همانند آدرس‌های فارسی صورت می گیرد، مثال: (Fukoyama, 1995: 21)

رفرنس دهی در مقدمه و نتیجه گیری توصیه نمی شود.

2.در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به صورت زیر درج می شود:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار اثر). نام اثر، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر،جلد مورد استفاده.

نمونه: شاردن، ژان (1372). سفرنامه شاردن، ترجمۀ اقبال یغمایی، تهران، نشر توس، ج 3.

برای مقاله: نام خانوادگی، نام (سال و فصل انتشار). «نام مقاله»، نام نشریه، شماره مجله، صفحه اول و آخر مقاله.

نمونه: آرنالدز، آر ( بهار 1385). «درآمدی بر منطق»، ترجمۀ رضا صادقی، فصلنامه معارف عقلی، شماره 1، ص 110-79.

سایر موارد: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «موضوع» نوع اثر یا منبع (مصاحبه، سخنرانی)، تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی؛

 • منابع باید براساس نام خانوادگی و نام به‌صورت الفبایی تنظیم گردد. نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان در هر بار تکرار در کتابنامه باید مجددا نگاشته شود و از درج خط فاصله یا نقطه به جای نام نویسنده خودداری شود.
 • درج «ش» به نشانه شمسی، «ق» به نشانه قمری و «م» به نشانه میلادی پس از سال لازم است. ضروری است معادل شمسی سال های قمری و میلادی در مواقعی که عدم ذکر آن،موجب اشتباه درک زمان حادثه می شود، درج گردد، مثال: 1390 ش/ 2011 م یا 656 ق/ 631 ش

 • نقل قول‌های بیش از 40 کلمه بدون علامتِ « » چپ‌چین شود. نقل‌قول‌های کمتر از 40 با علامت «» در ابتدا و انتهای آن، در درون متن درج گردد.

  ج ـ دیگر مسائل

 1. سطح علمی نویسنده مسئول نباید کمتر از استادیار باشد و نیز، نویسنده اول، نویسنده مسئول خواهد بود. سطح علمی یک یا چند نویسنده غیرمسئول، نباید کمتر از کارشناسی ارشد یا کمتر از سطح سه حوزه باشد.دانشجویان ارشد و دکتری مقالات خود را کمک علمی استادیار یا بالاتر از آن، تدوین و تنظیم می کنند. مسئولیت رتبه و سطح علمی اعلام شده، برعهده نویسنده یا نویسندگان است.در مواقع لزوم و به تشخیص سردبیر، مستندات موارد فوق از نویسنده یا نویسندگان اخذ خواهد شد.
 2. لازم است مقالات ارسالی درباره مسأله‌ای خاص در حوزه فعالیت مجله متمرکز شود. تشخیص این موضوع با سردبیر است.
 3. مقالات ارسالی باید حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده مسئول و نویسندگان بوده و از وجه نوآوری برخوردار باشد.
 4. تحریریه مجله در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است و البته جزئیات ارزیابی‌های به‌عمل آمده به‌هیچ‌وجه دراختیار نویسنده یا نویسندگان و دیگران قرار نمی‌گیرد.
 5. مسئولیت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان است و نیز مجله، مسئول دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات نیست.
 6. تهیه و ارسال ترجمه لاتین چکیده مقاله پس ‌از نهایی شدن، توسط نویسنده مسئول الزامی است.
 7. مقالات ترجمه و نقد پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه دارای نوآوری باشند. تشخیص این امر، با سردبیر است.
 8. مقالاتی امکان چاپ می‌یابند که از منابع دست اول استفاده کرده باشند و نیز مستند، مستدل، تحقیقی و تحلیلی بوده و از انسجام محتوایی، ساختار منطقی و قلمی روان برخوردار و منطبق با رویکردهای مجله برخوردار باشد.
 9. تقدم و تأخر چاپ مقالات با تصمیم سردبیر صورت می‌گیرد.
 10. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بلامانع است.توصیه می شود نویسندگان حتی الامکان در تدوین مقالات به شماره های قبلی فصلنامه مراجعه نمایند.
 11. مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که تنها از طریق سامانه فصلنامه دریافت شود. پیگیری های بعدی تنها از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود.
 12. استفاده از:الف- فونت فارسی نه عربی؛ب- کد ارکید و ایمیل دانشگاهی توصیه می شود.
 13. نویسندگان پیش از فهرست منابع، در بخش «تشکر و قدردانی» می توانند از تأمین کنندگان مالی و امکانات و یا افراد دیگر که در انجام پژوهش کمک نموده اند با ذکر نوع مشارکت و همکاری ایشان تشکر نمایند.