مدیر مسئول


حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدجمال الدین میرمحمدی استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص)

سردبیر


دکتر مرتضی شیرودی دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص)

علوم سیاسی گرایش توسعه

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی چلونگر استاد دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان استاد دانشگاه ادیان و مذاهب

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر کجباف استاد دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیرحمزه مهرابی دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم (ص)

  • mehrabi41gmail.com
  • 09125528562

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نجات بخش اصفهانی دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص)

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب زمانی محجوب دانشیار همکار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Ahmed Djebbar professeur émérite d’histoire mathématiques à l’université des sciences et technologies de Lille1 Farance

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr. Kamaruzaman bin Yusoff Professor, Islamic civilization and Middle Eastern Studies, Universitiy Teknologi Malaysia (UTM)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر هادی عبد النبی محمد التمیمی استاد دانشگاه نجف اشرف

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عمار عبودی محمد حسین نصار استاد دانشگاه کوفه

دبیر تخصصی


دکتر حبیب زمانی محجوب دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

دبیر اجرایی


دکتر آرمان فروهی دکتری تاریخ اسلام

  • arman.forouhiyahoo.com