فاطمه احمدوند/ استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

حسن امینی/ استادیار دانشگاه تهران

سیده لیلا تقوی سنگدهی/ استادیار دانشگاه زنجان

احمد رهدار/ استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

شهاب شهیدانی/ استادیار دانشگاه لرستان

علی شیرخانی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مرتضی شیرودی/ دانشیار مرکز تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)/ Publons

علی اکبر عباسی/ دانشیار دانشگاه اصفهان

آرمان فروهی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

محسن قرائتی/ استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

غلامرضا کریمی/ دانشیار دانشگاه خوارزمی

مجید منهاجی/ دکتری تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه/ Publons

علی نجات بخش اصفهانی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)/ Publons

محمدعلی نعمتی/ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه

رسول نوروزی فیروز/ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

غلامرضا ویسی / استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)