نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی و پژوهشگر گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و عضو هیات علمی افتخاری گروه تمدن و سیاست اسلامی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص)

چکیده

هدف کلی تحقیق تحلیل محتوای نتایج جستجو درباره کتب با موضوع "تمدن اسلامی" در سایت رسمی خانه کتاب می باشد. تمدن اسلامى در دنیای کنونى حضوری انکارناپذیر دارد. نشانه آشکار آن،جمعیت رو به رشد مسلمانان، وجود منابع ارزشمند فکری و میراث علمىدر این حوزه است. لذا این پرسش برای پژوهشگر ایجاد شد که وضعیت کتاب های موجود به زبان فارسی در پایگاه خانه کتاب چگونه است؟ روش تحقیق حاضر از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا، و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل400 جلد کتاب مربوط به حوزه تمدن اسلامی موجود در سایت خانه کتاب تا تاریخ 31/05/1400 بود که به صورت تمام شمار بررسی شد و برگه کدگذاری به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد به لحاظ سال انتشار 47 درصد از کتاب ها در محدود سال های 1400-1396به چاپ رسیده اند. در بین نویسندگان این حوزه آقای یوسف بیک باباپور با 8 عنوان کتاب بالاترین تعداد کتاب را در این حوزه تالیف کرده اند بنابراین جز نویسندگان پر تالیف در این حوزه محسوب می شوند. از بین ناشران، انتشارات "دفتر نشر معارف" بیشترین کتاب را در این زمینه داشته است که بیانگر فعال ترین انتشارات در حوزه تمدن اسلامی باشد. از میان کتاب هایی که در این حوزه به چاپ مجدد رسیده اند کتاب "فرهنگ و تمدن اسلامی" تالیف "علی اکبر ولایتی" از انتشارات " دفتر نشر معارف" به چاپ 87 رسیده است بنابراین یکی از پر فروش ترین کتاب ها در این حوزه محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Content analysis of search results on reprints of books about Islamic civilization on the official website of the House Book

نویسندگان [English]

  • Leila Izadparast 1
  • hamid ghasemi 2
  • Sayed Mohammad Amin hosseini 3

1 PhD in Marketing and Sports Media Management and Researcher in the Department of Civilization and Management in Islam Research Center for Islamic Civilization of the Holy Prophet (PBUH)

2 Associate Professor, Department of Sports Management,Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran.

3 PhD Student in Political Sociology, Islamic Azad University of Shahreza, and Honorary Faculty Member, Department of Civilization and Islamic Politics, Islamic Civilization and Religion Research Center of the Holy Prophet (PBUH)

چکیده [English]

The general purpose of the research is to analyze the content of search results about books on the subject of "Islamic civilization" on the official website of the House of Book. Islamic civilization has an undeniable presence in today's world. Its obvious sign is the growing population of Muslims, having important natural and human resources, the existence of valuable intellectual resources, and scientific heritage in this foreground. Therefore, the general question was created for the researcher that what is the status of the books available in Persian and indexed in the book house database as one of the types of scientific heritage of Islamic civilization?  The present research method is descriptive in terms of strategy, content analysis in terms of implementation path, and applied in terms of purpose. The statistical population included 400 volumes of books related to the field of Islamic civilization available on the website of the Book House until August 22, 2021, which were reviewed in full. Data collection tools included coding sheet and related instructions, which were used after confirmation of formal and content validity by 5 experts and confirmation of reliability by calculating the coefficient of agreement between the two coders and calculating the Holst test (0.89). The results showed that in terms of thematic diversity in this field, 22.25% of the books with the main themes were "civilization", 17% "history" and 13.25% "Islam". In terms of the year of publication, 47% of the books were published in the years 2021-2017, which shows the increasing attention to the authorship and translation of books in this area. Among the authors of this field, Yousef Beyk Babapour has written the highest number of books in this field with 8 titles, therefore, he is one of the authors who has written many books in this field, and among the publishers who have published books in this field, "Ma’aref Publishing Office" published the most books in this field, which can represent the most active publications in the field of Islamic civilization. Among the books that have been reprinted in this field, the book "Islamic Culture and Civilization" written by "Ali Akbar Velayati" from "Ma’aref Publishing Office " has been published 87 times, so this is one of the best-selling books in this field, which has been very popular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Civilization
  • Book House
  • Content Analysis
  • Islamic Culture

                                                                                         

ایزدپرست، لیلا (1393). تحلیل وضعیت کتاب‌های روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
انوری، حسن (1383). فرهنگ روز، تهران: سخن.
بابایى، حبیب الله (1393). کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
بهنیافر، احمدرضا (تابستان 1388). «آسیب شناسی فرهنگ و تمدن اسلامی در زمینۀ تولید علم در جهان امروز» فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی کلامی، دوره 4، ش 13، صص 201-173.
حجازی، فخرالدین (بی تا). نقش پیامبران در تمدن انسان، تهران: بعثت.
خرمشاد، محمد باقر (1396). جایگاه تمدنی ایران در جهان اسلام امروز. تهران: سرو اندیشه.
دورانت، ویل (1365). تاریخ تمدن: مشرق زمین، گاهوارة تمدن، تهران: علمی و فرهنگی.
ره انجام، محمد (1399). تحلیل محتوایی نتایج جستجو درباره کتب موضوع مدیریت ورزشی در سایت رسمی خانه کتاب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
شریعتى، على (1370). تاریخ تمدن (مجموعه آثار، ج 11)، تهران: قلم.
عروتی موفق، اکبر (بهمن 1385). «پیامبر اعظم (ص) بنیانگذار تمدن اسلامی» فصلنامه معرفت، ش 110، صص 41-33.
قاسمی، حمید؛ نوربخش، مهوش؛ تپه رشی، گیتی (1389). «تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی» فصلنامه جهش. سال دوم، ش 6، صص 24-17.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ موسوی، محمد (1391). «تناسب حوزه نشر کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب وغرفه­های تربیت بدنی درسال 1390» فصلنامه پژوهش های مدیریت ورزشی وعلوم حرکتی. ش 3. صص50-33.
قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا (1389). راهنمای پایان نامه: با تأکید بر مدیریت ورزشی، تهران: نشر ورزش.
قورچیان، نادر (1372). «گامی در مسیر انتخاب محتوا در حوزه تخصصی برنامه درسی» فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، ش 33.
گرانبام، فن (1342). وحدت و تنوع در تمدن اسلامی. ترجمه عباس آریان پور، تبریز: معرفت.
لوکاس، هنری (1366). تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: کیهان.
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ و تمدن اسلامی (1373). تدوین م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ بی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌.
ولایتی، علی اکبر (1382). پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
..................... (1384). تاریخ و تمدن اسلامی، قم: دفتر نشر معارف.
یوکیشى، فوکوتساوا (1363). نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران: گیو.