علی الهامی/ استادیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سیامک باقری چوکامی/ دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

غلامرضا بهروزی لک/ استاد دانشگاه باقرالعلوم(ص) قم

حسن تلاشان/ دانشیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

مرتضی توکلی/استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

مهدی حسنی/ استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

محمداسماعیل رستمی نیا/ استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبراعظم(ص)

حبیب زمانی محجوب/ استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

محمد شجاعیان/ دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علی شیرخانی/ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

مرتضی شیرودی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

نعمت اله صفری فروشانی/استاد تاریخ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه(ص)

اسحاق طاهری/ استاد مجتمع آموزش عای شهید محلاتی قم

مهدی فرمانیان/ دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

رضا کرمی/ استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

محسن محمدی الموتی/ استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

علی اکبر محمدی گراشی / استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

 سیدجمال الدین میرمحمدی/ استادیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

علی نجات بخش اصفهانی/ دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)