اهداف نشریه

براساس ماده یک اساسنامه مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص) که با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و با عنایت به رویکردهای چندگانه نشریه، اهداف از انتشار نشریه علمی علم و تمدن در اسلام عبارت است از:

نشان دادن دستاوردهای علمی مسلمانان در سرزمین های شرقی جهان اسلام؛

معرفی جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن های شرقی جهان اسلام؛

اثبات تبادلات متقابل تمدن های شرقی و غربی جهان اسلام؛

نشان دادن تاثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب