فراخوان مقالات تمدنی

نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهشی با صاحب امتیازی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص) از همه اساتید و دانشجویان علاقمند برای ارسال مقاله در زمینه تمدن نوین اسلامی دعوت  به عمل می آورد. این نشریه، از شماره دوم با اجرای آیین نامه جدید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مصوب 9 اردیبهشت 1398 در آستانه ورود به چرخه داوری وزارت جهت دستیابی به درجه علمی-پژوهشی است. 

رسانه غیربرخط تمدن اسلامی و دین پژوهی در زمینه تمدن نوین اسلامی به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه در تاریخ 14 آبان 1397 با شماره ثبت 83276 به تأیید معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص) در جلسه 29/11/1396 به تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و مجوز فعالیت آن، طی نامه شماره 310408/3 مورخ 27/12/1396 ابلاغ گردید. این مرکز در تاریخ 17/9/1397 به شماره 2345 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تأیید گردید.

نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهشی از طریق سامانه http://mag.tamadonpajoohi.ir

پذیای مقالات اساتید و دانشجویان است.