نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

چکیده

رصدخانه مراغه از مهم­ترین رصدخانه­ های دوره اسلامی است که در سدۀ هفتم هجری­ قمری و در زمان سیطرۀ ایلخانیان بر ایران ساخته شد. پایه­ گذاری رصدخانه مراغه به ­مثابه مرکزی آموزشی و پژوهشی؛ زمینه­ های گردهمایی دانشمندان، گردآوری اسناد و کتب علمی معتبر و انجام پژوهش در فضایی آزاد به ­همراه امکانات لازم را فراهم ساخت. نتیجه آنکه ارائۀ دستاوردها و کشفیات این مرکز علمی در جهان آن روز است. آوازه و شهرت این مرکز علمی باعث گردید تا توجه بسیاری از سرزمین­ ها را به ­سوی خود جلب سازد تا­جایی­ که بعضی حکمرانان، آرزو می­ کردند تا بتوانند نظیر چنین مرکزی را در سرزمین خویش برپا ساز‌ند. حال با­توجه­ به اهمیت این مجموعه پر ارزش از نظر تاریخ علم ایران و جهان، سؤالی که ضرورت پاسخ­گویی به آن وجود دارد، این است که عملکرد رصدخانه مراغه به­عنوان مهم­ترین مرکز علمی پژوهشی دورۀ ایلخانان در گسترش علم نجوم چگونه بوده که به الگویی برای ساخت رصدخانه­های دیگر تبدیل شده است؟ پژوهش حاضر قصد دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ­ای به این سؤال پاسخ بدهد. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که رصدخانه مراغه به تمام معنی یک مرکز علمی پژوهشی و آموزشی بود. این بنیاد علمی بی­ نظیر همچون فرهنگستان­ های پیشرفته امروزه، فضای بسیار وسیعی را در جای مناسبی در مراغه به خود اختصاص داده بود که باعث گردید این رصدخانه به­ عنوان مهم­ترین مرکز علمی پژوهشی و نجومی دورۀ ایلخانان در سدۀ­ هفتم هجری قمری شناخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The performance of Maragheh Observatory in spreading the achievements of astronomy in the Ilkhanate era

نویسندگان [English]

  • Eftekhar Gasemzadeh 1
  • jafar noori 2

1 M.A of History of Culture and Civilization of Islamic Nations, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University.

2 Assistant Professor, Department of Iranology, Faculty of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran.

چکیده [English]

Maragheh Observatory was built as one of the most important observatories of the Islamic period in the seventh century AH during the Ilkhanid domination of Iran. Establishment of Maragheh Observatory as an educational and research center; Facilitated the gathering of scientists, the collection of credible scientific documents and books, the conduct of research in the open air, and the necessary facilities. The result is the presentation of the achievements and discoveries of this scientific center in the world of that day. The reputation of this scientific center attracted the attention of many lands to the point that some rulers wished to be able to establish such a center in their land. Now, considering the importance of this valuable collection in terms of the history of science in Iran and the world, the questions that need to be answered are what factors and roles played in the construction of the Maragheh Observatory as the most important scientific research and astronomical center of the Ilkhanate period.What was Khajeh Nasiral-DinTusi in this important matter? Also, how has the Maragheh Observatory functioned in spreading the achievements of astronomy in the Ilkhani era, which has become a model for the construction of other observatories? The present study intends to answer these questions using a descriptive-analytical method and relying on library resources. The research findings indicate that the Maragheh Observatory was in every sense scientific research and educational center. Like today's advanced academies, this unique scientific foundation had a very large space in a suitable place in Maragheh, which made this observatory known as the most important scientific research and astronomical center of the Ilkhanate period in the seventh century AH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maragheh Observatory
  • Nasir al-Din al-Tusi
  • Astronomy
  • Ilkhanate
  • History of Science
آیتی، عبدالمحمد (1383). تحریر تاریخ وصاف، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابن شاکر کتبی (1951). فوات الوفیات، بیروت، دارصادر، ج2.
باباخانیان، شهرام (1376). پایان نامه «طرح مجموعه علمی تاریخی خواجه نصیرالدین طوسی؛در کنار سایت تاریخی رصدخانه مراغه»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده معماری و شهرسازی.
بادکوبه­ای هزاوه­ای، مصطفی (1389). خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، شرکت توسعه کتابخانه ­های ایران.
بیگ باباپور، یوسف (1392). «نگاهی به مکتب علمی مراغه در دورۀ ایلخانی»، مجموعه مقالات جستارهای در میراث اسلامی، تهران، سفیر اردهال.
حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله (بی­تا). کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، مقدمه سید شهاب­ الدین مرعشی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ج 2.
حسینی آملی، رکن الدین بن شرف­الدین (بی­تا). زیج جامع سعیدی، نسخۀ خطی کتابخانه ملی تبریز، مجموعه حاج محمد آقا نخجوانی، ش 449، تبریز، کتابخانه ملی تبریز.
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (1369). اخلاق ناصری، تهران، علمیه اسلامیه.
خواندمیر، غیاث­الدین بن همام­الدین (1380). تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، خیام، ج 3.
سپهروند، مجید (1381). مراغه در سیر تاریخ، تبریز، احرار.
ستارنژاد، سعید؛ شهبازی شیران، حبیب؛ معروفی اقدم، اسماعیل (بهار و تابستان 1397). «بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره­ای تپه رصدخانه مراغه»، مجله پژوهش­های ایران­شناسی، ، س 8، ش 1، صص 92-75.
سلماسی زاده، جواد (آبان 1352). «بناهای تاریخی آذربایجان؛رصدخانه مراغه»، مجله وحید، ش 119، صص810-808.
سمرقندی، ابوطاهر بن ابوسعید (1343). سمریه؛ در بیان اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند، تهران، چاپ ایرج افشار.
سمرقندی، عبدالرزاق (1365). مطلع سعدین و مجمع بحرین، لاهور، چاپ محمد شفیع، ج 2.
شکاری نیری، جواد (بهار و تابستان  1385). «کنکاش در بقایای رصدخانه مراغه نخستین بنیاد بین ­المللی علمی پژوهشی عصر ایلخانی»، مجله پژوهش­های تاریخی ایران و اسلام، ، ش 2، صص 80-61.
شکاری نیری، جواد (پاییز و زمستان، 1395). «تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه»، مجله مطالعات باستان­شناسی، س 8، ش 2، صص 109-91.
شهابی، شهاب (اسفند 1364). «پژوهشی بر روزگار خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه مراغه»، مجله تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ش 10، صص 103-89.
صفدی، خلیل بن ایبک (1401). وفیات الاعیان و انباء الزمان، بیروت، دارالنشر، ج 1.
عرضی دمشقی، موید بن برمک (1243). رساله فی کیفیه الارصاد، تهران، کتابخانه مجلس، شماره مدرک: IR10-35766.
الغ بیگ (بی­تا). زیج الغ­بیگ، نسخۀ خطی کتابخانه ملی تبریز، مجموعه حاج محمد آقا نخجوانی، ش 3598، تبریز، کتابخانه ملی تبریز.
غزنی، سرفراز (1376). ابزار و آلات رصدخانه مراغه، تهران، سازمان میراث فرهنگی ایران.
قاسم زاده، افتخار (1400). «بنیاد نخستین آکادمی بین­ المللی علوم ستاره­ شناسی (رصدخانه مراغه) و خواجه نصیرالدین طوسی»، همایش بین ­المللی بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، صص 7-1.
قزوینی، یحیی بن عبدالطیف (1363). کتاب لب التواریخ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
کاشانی، غیاث ­الدین جمشید (1375). از سمرقند به کاشان؛ نامه ­های غیاث­الدین جمشید کاشانی به پدرش، تهران، چاپ محمد باقی.
گروهی از نویسندگان (1336). یادنامه خواجه نصیرالدین طوسی، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
گروهی از نویسندگان (1375). تاریخ ایران کمبریج؛ از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، گردآوری جی.آ بویل، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ج 5.
گروهی از نویسندگان (1392). جستارهای در میراث اسلامی،مجموعه مقالات، یادداشت­ها، اسناد و متون، دفتر سوم ویژه نامۀ مراغه پژوهی، به کوشش مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور، تهران، سفیر اردهال.
گیاهی یزدی، حمیدرضا؛ رضوانی، پویان (1399). «رصدخانه مراغه»، تهران، دانشنامه جهان اسلام، ج 20.
محمدی، رمضان؛ خزائیلی، محمدباقر (1400). «نقش خواجه نصیرالدین طوسی در توسعه علم ریاضی و علم نجوم در جهان اسلام» نشریه علمی علم و تمدن در اسلام، س 2، ش 7، صص 109-89.
مدرس رضوی، محمد تقی (1370). احوال و آثار نصیرالدین، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مدرسی زنجانی، محمد (دی 1325). «خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه مراغه»، مجله جلوه، ش 17، صص 252-241.
مظفری، سید محمد (1390). رساله «بررسی و تحلیل نوآوری­ های رصدخانه مراغه در نجوم محاسباتی (تدوین زیج­ها) و نجوم رصدی (ابزارها و آنالیز داده ­ها)»، تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه تاریخ علم.
میرخواند، محمد بن خاوندشاه (1380). تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، تصحیح جمشید کیان فر، تهران، اساطیر، ج 5.
نخجوانی، حسین (1332). «تأسیس رصدخانه ­ها در زمان قدیم و شرح رصد مراغه» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ش 27، صص 216-209.
نصر، سید حسین (1383). سنت عقلانی اسلامی در ایران، ترجمۀ سعید دهقانی، تهران، قصیده سرا.
نصر، سید حسین (1386). علم و تمدن در اسلام، ترجمۀ احمد آرام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (بی­تا). زیج ایلخانی، نسخۀ خطی کتابخانه بریتانیا، شماره ADD.7698.
ورجاوند، پرویز (1356). «کشف مجموعه علمی رصدخانه مراغه»، نشریه هنر و معماری؛ هنر و مردم، آبان 1356، ش 181،صص 15-2.
ورجاوند، پرویز (1366). کاوش­های رصدخانه مراغه، تهران، امیرکبیر.
وصاف الحضره، عبدالله بن فضل الله (1269). تاریخ وصاف، هند،چاپ سنگی بمبئی، ج 1.
همدانی، رشیدالدین فضل­الله (1338). جامع­ التواریخ رشیدی، به کوشش بهمن کریمی، تهران، انتشارات اقبال، ج 2.
Sayala, Aydan (1960). The observation in Islam, Ankara, Ayer Co Pub.