نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشکده ادبیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

معین ­الدین معلم یزدی (متوفی 789 ق/ 765 ش) فقیه، محدّث و مورخ دربار آل مظفر (713-795 ق/ 772-691 ش) و نویسنده مهم­ ترین منبع این حکومت محلی پساایلخانی به­نام «مواهب الهی» است. این منبع، به ­دلیل داشتن اطلاعات تاریخی پیرامون بعضی حکومت­ های محلی قرن هشتم هجری، برخورداری از مفاهیم اخلاقی و غنای ادبی و فرهنگی، شایسته توجه است. مسئله اساسی این نوشتار، بازنمایی روش تاریخ­نگاری معین ­الدین یزدی یعنی روش تنظیم و تدوین داده­های تاریخی در نگارش «مواهب الهی» است که خود متأثر از مواردی چون پیشینه روشی تاریخ­نگاری آن روزگار و نظام اندیشه­ ای و زاویه دید وی است. در پژوهش حاضر، با این سؤال مواجه ­ایم که تاریخ­نگاری معین ­الدین یزدی از لحاظ شیوه یا روش نگارش، دارای چه ­ مشخصه­هایی است و این ویژگی­های روشی، منجر به­ وقایع­ نویسی شده یا نگارش تاریخی تحلیلی و علّی؟ یافته­ های این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه­ ای به انجام رسیده، نشان می ­دهد که روش تاریخ­نگاری یزدی در مواهب الهی، به­دلیل همسانی­ هایی چون بینش دینی مشیت­ گرایانه و شریعت­ مدارانه و ماهیت تاریخ­نگاری درباری، ادامه روش تاریخ­نگاری ایرانی-اسلامی قرون قبل است. افزون بر این، معین­ الدین یزدی با نظام فکری مبتنی بر بینش ­های تاریخی و اعتقادی و سیاسی، اقدام به ­نگارش تاریخی متکلّف و مصنوع نموده که دارای ویژگی ­هایی چون تأیید همه­ جانبه حکومت آل مظفر، بزرگ­ان گاری حاکمان مظفری، ستایش مقام سلطان مظفری، برجسته­ سازی جانبدارانه برخی شخصیت ­ها، تلاش برای ارائه داده ­های تاریخی متناسب با مفاهیم قرآن و احادیث دینی، و نمایش اطلاعات جغرافیایی و کیهانی در کنار شرح رویدادها است. وی در نگارش این اثر که اغلب متضمن داده­های سیاسی-نظامی است، بیشتر به­ وقایع­ نگاری نزدیک شده و از شیوه علّی-معلولی فاصله گرفته است. همچنین در تنظیم مطالب و ترتیب بیان اخبار تاریخی، بر اساس توالی زمانی یا همان شیوه سال­نگاری رایج هجری- قمری تاریخ ­نگاری ایرانی- اسلامی اقدام کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Characteristics of The Historiographical Method of Moein Aldin Yazdi in "Mavaheb-e Elahi"

نویسندگان [English]

  • jamshid noroozi 1
  • mozhgan sadeghifard 2

1 Associated Professor, Department of History, Faculty of Literature, alzahra University, Tehran, Iran.

2 PhD Graduate of the Department of history, Faculty of Literature, Payam-e Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Moein Al-Din Moallem Yazdi (The deceased 1387 AD) is a jurist, narrator and historian of Al-Muzaffar (1313-1393 AD), and the author of "Mavaheb-e Elahi« as the canonical source of the aforementioned post-Ilkhanate local government. Due to the vast historical information about some local governments in the 13th century, moral concepts, and literary and cultural affluence, this book deserves idoneous attention. The basic problem of this writing is the representation of Moein Al-Din Yazdi's historiography method, that is, the method of compiling and arranging historical data in writing Mavaheb-e Elahi, which is influenced by things such as the background of the historiography method of that time, the thought system, and the historian's point of view. In the current research, we are faced with the question of what are the characteristics of Moein Al-Din Yazdi's historiography in terms of writing method and basically, these methods used by Yazdi lead to writing chronicles. Has he written analytical and causal history? Employing library sources, the findings of this descriptive-analytical research assert that Yazdi's historiographical method in Mavaheb Elahi is in line with Iranian-Islamic historiography in previous centuries due to many similarities including providential and religious vision as well as the nature of court historiography. What's more, armed with an intelligent system based on historical, doctrinal and political insights, Moein Al-Din Yazdi has worked out an ornate and stilled history that enjoys features such as comprehensive approval of Al-Muzaffar rule, the magnanimity of Muzaffar rulers, praising the position of Muzaffarid Sultan, biased exaggeration towards some figures, attempt to provide historical data relevant to the Qur'anic concepts and religious hadiths as well as depicting geographical and cosmic information alongside analyzing events. Additionally, often including politico-military data, Moein Al-din Yazdi has mainly approached chronology and receded from the cause-effect standpoint. The arrangement method of contents and the order of expressing historical information in Mavaheb-e Elahi is based on the chronological sequence the same as that of common historiography (Hijri-lunar) in the Iranian-Islamic historiographical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-e Muzaffar
  • Mavaheb-e Elahi
  • Moein Al-din Yazdi
  • historiography
  • method
أبوتمام، حبیب بن اوس (1414). شرح دیوان أبی­ تمام، مقدمه ­نویس خطیب تبریزی، بیروت، دارالکتب­ العربی، الجزء الاول.
بالانی، پیوند (شهریور 1391). «شرح دشواری ­های جلد اول مواهب الهی در تاریخ آل مظفر»، استاد راهنما زهرا ریاحی زمین، شیراز، دانشگاه شیراز.
بهنامی، احمد (1398). «چند نکته و لغت از مواهب الهی معین ­الدین یزدی»، مجله گزارش میراث، ش 87 و 86، ص 21- 18.
حافظ ابرو، عبدالله بن لطف ­الله (1380). زبده ­التواریخ، مصحح سید کمال حاج سید جوادی، تهران، وزارت فرهنگ، ج 1.
دالوند، حمیدرضا (1383). «مواهب الهی، نیم قرن انتظار تصحیح، نشریه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 83-81، ص 167-164.
حسن ­زاده، اسماعیل (1388). «بینش و روش در تاریخ­نگاری عتبی»، فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ­نگری و تاریخ­نگاری دانشگاه الزهرا، س19، ش 3، صص 92-59.
حکاک، محمد (1398). «صناعات خمس ارسطویی و روش ­های دعوت قرآنی»، مجله قبسات، س 24، ش 92، صص 57- 35.
حیدری، پرویز؛ مظاهری، سروشیار؛ نوریان، سیدمهدی (1396). «مواهب الهی و لزوم تصحیح مجدد آن»؛ چهارمین همایش ملی متن­ پژوهی ادبی، تهران، نشریه متن­ پژوهی ادبی.
رستمی، فاطمه (1386). «شاخص ­های تاریخ­نگاری محلی در ایران»، نامه انجمن، دوره 7، ش 28، صص 68-59.
رویمر، هانس روبرت (1382). تاریخ ایران کمبریج، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی، ج 6.
ریاحی­ ضمیر، زهرا؛ بالانی، پیوند (1391). «تصحیح عبارات و ابیاتی چند از کتاب مواهب الهی در تاریخ آل مظفر»، شعر­پژوهی، دوره 4، ش 3، صص 92- 71.
ستوده، حسینقلی (1346). تاریخ آل مظفر، تهران، دانشگاه تهران، ج 1.
سلیمانی، میثم؛ احمدوند، فاطمه و برزگر کلیشمی، ولی الله (1401). «تببین جایگاه تاریخ­نگاری و تاریخ­نگری ابوالقاسم سحاب تفرشی در عصر پهلوی اول»، نشریه علمی علم و تمدن در اسلام، س 3، ش 11، صص 54- 35.
شریک امین، شمیس (1357). فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول، تهران، فرهنگستان ادب و هنر ایران.
خواجه نصیر طوسی، محمد (1361). اساس­ الاقتباس، به کوشش مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1.
غفاری بیجار، ستاره (1396). «تحلیل رویکردهای اجتماعی، اعتقادی و انتقادی در تاریخ­نگاری دوره اول غزنوی»، پایان­ نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما مجتبی خلیفه، دانشگاه بیرجند.
فردوسی، حکیم ابوالقاسم (1391). شاهنامه فردوسی، تهیه پژمان پورحسین، PDF.
کتبی، محمود (1364). تاریخ آل مظفر، به اهتمام و تحشیه عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.
محمودی میمند، پروین (1385). «شرح مشکلات کتاب مواهب الهی تألیف معین­ الدین یزدی بر اساس تصحیح و مقدمه سعید نفیسی»، استاد راهنما محمد صادق بصیری، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
مدبری، محمود (1376). فرهنگ لغات نثرهای فنی و مصنوع، کرمان، انتشارات خدمات فرهنگی.
مصفی، ابوالفضل (1357). فرهنگ اصطلاحات نجومی، تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران.
معلم یزدی، معین­ الدین (1326). مواهب الهی، تصحیح سعید نفیسی، تهران، اقبال.
معروف ­الحسنی، سیده‌اشم (1371). شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ترجمه محمد صادق عارف، مشهد، آستان قدس رضوی.
ناصری، اکرم (1396). «بینش و روش در تاریخ­نگاری عصر افشاریه»، استاد راهنما عباس سرافرازی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
ناظم­­ الاطباء (1355). فرهنگ نفیسی، تهران، کتابفروشی خیام، ج 3.