نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

استاد شهید مطهری (1359 ش) یکی از اندیشمندان و حکمای شیعه، در حوزه اندیشه اصلاحی، احیای اسلام و تمدن سازی نوین اسلامی به شمار می­رود. وی در حوزه­های مختلف فرهنگ و تمدن اسلامی، نظریه‌های گوناگونی دارد که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که اصول استاد مطهری در نگاه به فرهنگ و تمدن اسلامی بر چه محورهایی استوار است و این مسئله مهم چه نسبتی با نظام سازی فرهنگی دارد. یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که استاد مطهری به ساخت نظام فرهنگی، تعلیم و تربیت و توانمند سازی و تقویت بنیه فکری مسلمانان با نگارش آثار گوناگون علمی و طرح اندیشه اسلامی تأکید داشت. از دیدگاه این اندیشمند هر نهضت اجتماعی در خطر رو در رویی با آفاتی همچون: نفوذ اندیشه بیگانه، تجدد گرایی افراطی، تداوم نهضت، نفوذ فرصت طلبان، ایهام در طرح‌های آینده و تغییر جهت دادن اندیشه می‌باشد. وی معتقد بود با شناخت آسیب‌های فرهنگی و عوامل مؤثر در این مسیر، برای ایجاد تحول فرهنگی، راهبردهای متعدد فرهنگی ضروری است. ایشان شناخت دقیق اجزای فرهنگ و تمدن اسلامی را در راستای برقرای نظام فرهنگی مطلوب قلمداد می­ کرده ­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

“Shahid Motahari’s Islamic Civilizing Ideology; with an Emphasis on Cultural Civilization”

نویسندگان [English]

  • parisa afghari 1
  • asghar montazerolghaem 2

1 Department of History. Faculty of Literature and Humanities. Isfahan University. Isfahan. Iran

2 Department of History. Faculty of Literature and Humanities. Isfahan University. Isfahan. Iran

چکیده [English]

Abstract :

Morteza Motahari , one of the Shia philosophers and Islamic prominent figures , had a key role in modern Islamic civilization and revival of Islam . He had political, economic , cultural, social views . The present study aimed to investigate his Islamic , civilizing cultural ideology . Master Motahari had an important role in contributing to Muslims ’ intellectual abilities and training others through his great works . According to Motahari , every social movement is prone to problems , such as the foreigners ’ influence on its thoughts, extreme modernism, and the influence of opportunists . He also believed social movements may undergo change in future . He believed cultural change and creating new social structure necessitates knowing the factors in cultural damage . The present study , using a descriptive - analytical approach , deals with his cultural viewpoints .

Key Terms: Shahid Motahari, Islamic Civilizing Ideology, Cultural Ideology, Social Movement, Education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Terms: Shahid Motahari
  • Islamic Civilizing Ideology
  • Cultural Ideology
  • Social Movement
  • Education