نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش پژوه مقطع دکتری: جامعه المصطفی العالیمیه: مدرسه حکمت و مطالعات ادیان

2 عضو هیئت علمی و استادیار جامعة المصطفی العالیمة: (مدرسۀ حکمت و مطالعات ادیان)

چکیده

علی‌سامی النشار دانشمند مصری و از شخصیت‌های مهم اشاعرۀ معاصر از منهج فکری مسلمانان سخن می‌گوید و معتقد است که ریشۀ آن به قرآن و سنت بر می‌گردد. از منظر وی، حقایق قرآن همۀ‌ نواحی اندیشۀ‌ اسلامی، اعم از تجربی و نظری را در بر می‌گیرد؛ به‌همین دلیل دانشمندان سده‌های نخست اسلامی دارای منهج فکری مستقل بوده، اندیشه‌های بیگانه به‌خصوص منطق و فلسفۀ یونان را نپذیرفتند. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد آن است تا منهج فکری نامبرده را به‌روش توصیفی تحلیلی از منظر دکتر نشار مورد بررسی قرار دهد. گفتنی است دیدگاه آرمان‌گرایانۀ دکتر نشار نسبت به گذشته و تاریخ اندیشۀ اسلامی، به معنای قرائت سلفی‌گرا از آموزه‌ها و تاریخ اندیشۀ اسلامی نیست؛ چرا که وی، نه تنها مخالف علم و تمدّن جدید غرب و دستاوردهای آن نیست، بلکه دانشمندان غرب را در بسیاری از مسائل، از جمله در زمینۀ علوم تجربی، مدیون دانشمندان مسلمان معرفی می‌کند. به باور دکتر نشار پایه‌گذار منطق استقرایی دانشمندان مسلمان بودند که علوم تجربی در بستر آن شکل گرفت؛ اما غربی‌ها با نقض اصول علمی، آن را به نام خود ثبت کردند. به‌هر ‌روی یافته‌های پژوهش حاضر، نشان می‌دهد که سخنان دکتر نشار دربارۀ پایه‌گذاری منهج فکری و منطق استقرایی به‌وسیلۀ دانشمندان مسلمان و مخالفت شان با اندیشه و علوم بیگانه، به‌دور از واقع نبوده و منابع آن را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Intellectual Methodology of Muslims from the Perspective of Ali Sami Al-Nashar

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali Vahedizadeh 1
  • Qasim Javadi 2

1 PhD scholar: Al-Mustafa Al-Alamiya Society: School of Wisdom and Religious Studies

2 faculty member and assistant professor of Al-Mustafa Al-Alimeh University: (School of Wisdom and Religious Studies) Country: Iran, City: Qom.

چکیده [English]

Alisami al-Nashar, an Egyptian scientist and one of the important figures of contemporary Ash'ara, talks about the Muslim way of thinking and believes that its roots go back to the Qur'an and the Sunnah. From his point of view, the facts of the Qur'an include all areas of Islamic thought, both experimental and theoretical; For this reason, the scientists of the first centuries of Islam had an independent way of thinking and did not accept foreign ideas, especially Greek logic and philosophy Based on this, the current research aims to investigate the mentioned intellectual approach in a descriptive and analytical way from Dr. Nashar's point of view. It should be noted that Dr. Nashar's idealistic view of the past and the history of Islamic thought does not mean a Salafist reading of the teachings and history of Islamic thought; Because he is not only against the new science and civilization of the West and its achievements, but also introduces Western scientists as indebted to Muslim scientists in many issues, including in the field of experimental sciences. According to Dr. Nashar, Muslim scientists were the founders of inductive logic, in which experimental science was formed; But the Westerners, violating scientific principles, registered it in their name. However, the findings of the present research show that Dr. Nashar's words about the foundation of the intellectual method and inductive logic by Muslim scientists and their opposition to foreign thought and science are not far from the truth and their sources confirm it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sami al-Nashar
  • intellectual method
  • Islamic sciences
  • history of Islamic thought
  • empiricism
  • inductive logic