نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ اسلام، پژوهشکده علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

دربارۀ هنر خوش­نویسی به­ طور عام و در مورد خوش­نویسی در عصر صفویه به­ طور خاص، نوشته­هایی سامان یافته­اند، اما دربارۀ ارتباط خوش­نویسی با تشیع و اهل بیت (ع)، به ­ویژه در عصر صفویه کمتر سخن گفته شده است. از این رو در این تحقیق، علاوه بر ارائه تعریف هنر و هنر اسلامی، مسئله این است که هنر خوش­نویسی در عصر صفویه به چه شکلی با تشیع و اهل بیت (ع) ارتباط دارد؟ در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، با ­اشاره ­به استفاده از مفاهیم و نمادهای شیعی در هنر خوش­نویسی بخصوص در عصر صفویه، این نتیجه به­ دست می­آید که در کنار توصیه­های اهل بیت (ع) در بارۀ خوش­نویسی و یاد کردن از برخی از اصحاب امامان (ع) و تعدادی از امامان (ع) در زمرۀ خوش­نویسان، خوش­نویسی در قالب­های استفاده مکرر از نام­ها و القاب امامان شیعه (ع) به ویژه نام و لقب امیرالمؤمنین علی (ع)، دعا و توسل به اهل بیت (ع)، صلوات بر پیامبر (ص) و خاندان آن حضرت و مواردی از این قبیل، به شکل­های کتیبه نگاری، خوش­نویسی در حروف رمزی، خوش­نویسی در تصاویر، خوش­نویسی روی اشیاء، فلز و پارچه و مانند آن صورت گرفته است و اهمیت ارتباط تشیع و اهل بیت (ع) را با خوش­نویسی در عصر صفویه و آثار دوره صفوی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Shiite forms and symbols in the art of calligraphy with emphasis on the Safavid era

نویسنده [English]

  • ghasem khanjani

Assistant Professor Department of Islamic History, Research Institute of Islamic Sciences, Research Institute and University, Qom, Iran.

چکیده [English]

There are writings about the art of calligraphy in general and about calligraphy in the Safavid era in particular, but less has been said about the connection between calligraphy and Shiism and the Ahl al-Bayt (AS), especially in the Safavid era. Therefore, in this research, the question is how the art of calligraphy in the Safavid era is related to Shiism and the Ahl al-Bayt (AS). In this research, with a descriptive-analytical method, referring to the use of Shiite concepts and symbols in the art of calligraphy, especially in the Safavid era, it is concluded that along with the recommendations of the Ahl al-Bayt (AS) about good ‌Writing and remembering some of the companions of the Imams (AS) and some of Imams (AS) among the calligraphers, calligraphy in the form of repeated use of the letters and titles of the Shiite Imams (AS), prayer and recourse To the Ahl al-Bayt (AS), blessings be upon the Prophet (PBUH) and his family, and things like that, in the form of inscriptions, calligraphy in pictures, calligraphy on objects, metal, and cloth, and the importance shows the connection between Shiism and Ahl al-Bayt (AS) with calligraphy in the Safavid era and the works of the Safavid period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic art
  • calligraphy
  • Shiite
  • Ahl al-Bayt (AS)
  • Safavid
قرآن.
نهج البلاغه.
آملی، سید حیدر (1368ق). جامع الأسرار و منبع الأنوار، تحقیق و مقدمه هانرى کربن و عثمان اسماعیل یحیى و ترجمه فارسی مقدمه ها از سید جواد طباطبائی، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.
ابن ابی شیبه، عبدالله بن احمد (1409ق). المصنف فی الاحادیث والآثار، تحقیق سعید محمد لحام، بیروت، دار الفکر.
ابن ندیم، محمد بن اسحاق (1394). الفهرست، تحقیق رضا تجدد، تهران، دنیای کتاب.
احسانی، محمدتقی (1391). هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
انوری، حسن (1393). فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن.
برازش، امیرحسین (1392)، روابط سیاسی – دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه، تهران، امیرکبیر.
بروجردی، حسین (1422ق). تفسیر الصراط المستقیم، تحقیق غلام­رضا مولانا بروجردی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة.
پات، فریبا و سید احمدرضا خضری و مهرانگیز مظاهری (1390). «خوشنویسی در آغاز عصر صفوی: تحولات، کارکردها، حامیان و هنروران»، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، ش 99.
تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد (1410ق). غرر الحکم و درر الکلم‌، تحقیق سید مهدى‌ رجائى، قم، دار الکتاب الإسلامی‌.
تولستوی، لئون (1350). هنر چیست؟، ترجمۀ کاوه دهگان، تهران، انتشارات امیرکبیر.
جبوری، یحیی وهیب (1995م). الخطّ والکتابه فی الحضاره العربیه، بیروت، دارلغرب الاسلامی.
حرعاملی، محمد بن حسن (1414ق). وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
حکمت مهر، محمد مهدی (1397). زیبایی شناسی هگل و حکمت هنر اسلامی ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
خلیل فراهیدی، ابن احمد (1410ق). العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دار الهجره.
دهخدا، علی اکبر (1373). لغت نامه، دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران.
ذهبی، محمد بن احمد (1410ق). تاریخ الاسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی.
ربیعی، هادی(زیر نظر) (1396). مجموعه هنر در تمدن اسلامی مبانی نظری، تهران، سمت.
روح­فر، زهره (1389). نگاهی بر پارچه بافی دوران اسلامی، تهران، سمت.
زرکلی، خیر الدین (1992م). الاعلام، بیروت، دار العلم للملایین.
سعدآبادی، پریسا و علی اکبر جعفری و شهاب شهیدانی (1395). «سیر تحول هنر خوش­نویسی و انواع خطوط آن در مکاتب هنری عصر صفوی»، تاریخنامه خوارزمی، ش 13، صص 118 - 152.
سقایی، سارا و حسین بهروزی‌‌پور (1396). «نقش کتیبه‌نگاری بناها در ترویج اندیشه‌های مذهبی و مشروعیت حاکمان صفوی (مطالعه موردی بناهای اصفهان، اردبیل و مشهد)» شیعه شناسی، دوره 15، ش 58، صص 228 – 185.
سمسار، محمد حسن (1398). «مدخل خوش­نویسی »، ج 23، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.
سوچک، پریسیلا، (1386). «خوش­نویسی در اوایل دورۀ  صفویه»، ترجمه ولی الله کاوسی، گلستان هنر، ش 10، صص 24 - 39.
سیوری، راجر، (1382).  ایران عصر صفوی، ترجمۀ کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز.
سیوطی، جلال الدین (بی تا). الدر المنثور، بیروت، دار المعرفه.
شایسته­فر، مهناز (1384). هنر شیعی، عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.
الشربینی، محمد (1958م). مغنی المحتاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
شهیدانی، شهاب (1397). «ملاحظاتی چند در دانش کتیبه نگاری و ضرورت کاربرد اصول و قواعد خوش­نویسی در تحلیل کتیبه­ها» پژوهش­های معماری اسلامی، سال 6، ش 18.
شیمل، آن ماری (1368). خوش­نویسی و فرهنگ اسلامی، ترجمۀ اسدالله آزاد، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.
صالحی، نصرالله (1394)، تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی، تهران، انتشارات طهوری.
صفری، کورش، (1385). آشنایی با نظام­های نوشتاری، تهران، نشر پژواک کیوان.
صفی پور، علی اکبر و  منصور طبیعی (1390). «نقش سلسله صفویه در اعتلای هنر خوش نویسی»، مجموعه مقالات کنگره استاد میرزا احمد نی ریزی، شیراز.
طالب­­پور، فریده، (1397). پارچه و پارچه بافی در تمدن اسلامی، تهران، سمت.
عموئیان، فروغ و دیگران (1399). «مضامین شیعی در کاسه­های فلزی دورۀ صفوی» شیعه شناسی، دوره 18، ش 72، صص163 - 137.
عوض، محمد مونس احمد (1385). گستره تمدن اسلامی در قرون میانی، ترجمۀ عبدالله ناصری طاهری و سمیه سادات طباطبایی، تهران، اطلاعات.
غفاری، ابوالحسن (1397). فلسفه هنر و زیبایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
قرطبی، محمد بن احمد (1405ق). الجامع لاحکام القرآن، تحقیق احمد عبدالعلیم البردونی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
قلی­زاده، حیدر و فرهاد محمدی (1397). «مفهوم شناسی واژة هنر در عرفان با­تکیه­بر شعر حافظ» فصـلنامة ادبیات عــرفانـی و اسطـوره شنـاختی، ش 50، صص 203 - 169.
کاوسی ولی الله و دیگران (1393). خوش­نویسی، تهران، نشر مرجع.
کورانی، علی (1426ق). جواهر التاریخ، قم، انتشارات دارالهدی.
مجلسى، محمد باقر(1403ق). بحار الانوار الجامعة لدُرَر أخبار الائمة الاطهار علیهم السلام، بیروت، مؤسسة الوفاء.
میر داماد، محمد باقر حسینی استرآبادی (1422ق). الرواشح السماویة، تحقیق غلام حسین قیصریه­ها و نعمت الله جلیلی، قم، دار الحدیث.
منشی قمی، قاضی میر احمد (1352). گلستان هنر، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
نجفیان، آرزو و دیگران، (1390). «مدخل خط» ج 15، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دائره المعارف اسلامی.
نصر، حسین (1389). هنر و معنویت اسلامی، ترجمۀ رحیم قاسمیان، تهران، مؤسسه انتشارات حکمت.
نوری، میرزا حسین (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البیت.
وات، مونتگومری (1378). تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی، ترجمۀ حسین عبدالمحمدی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
هاگدورن، آنت و توربرت ولف (1394). هنر اسلامی، ترجمۀ صادق رشیدی و فاطمه رمضانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.
خطاطی در هنر اسلامیhttps://fa.wikifeqh.ir، بازدید، 9/12/1400.