نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی شاخص های اخلاق تجارت اسلامی و میزان تأثیر آن ها در فعالیت های بازرگانی بازار تهران می پردازد.در ابتدا شاخص های احتمالی اخلاق تجارت اسلامی از میان منابع کتابخانه ای معتبر دینی استخراج و سپس در میان صاحب نظران علوم اسلامی نظرسنجی شده است. حاصل این نظرسنجی انتخاب دوازده مورد به عنوان شاخص های اخلاق تجارت اسلامی در کسب و کار تمدن اسلامی است. بر اساس این شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی شده است که در بازار تهران توزیع گردید. نتیجه بررسی داده های آماری نشان می دهد که فرضیه های این مقاله، مبنی بر مؤثر بودن شاخص های دوازده گانه اخلاق تجارت اسلامی بر فعالیت های بازرگانی، مورد تأیید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Verses of the Quran and Narrations on the Ethical Principles of Islamic Commerce of the Civilizational Business Environment; A Case Study of Tehran's Bazaar

نویسندگان [English]

  • Ali Nejat Bakhsh Esfahani 1
  • Habibeh Tak Dehghan 2

1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Master of Executive Management (Strategic), Payame Noor University, West Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present research investigates the criteria of Islamic commerce ethics and its effect on business activities of Tehran's bazaar. First, the possible criteria of Islamic commerce ethics were taken from reliable religious library sources and then a questionnaire was conducted among experts of Islamic sciences. The results of this questionnaire were twelve criteria as the criteria of Islamic commerce ethics in the business of Islamic civilization. Based on these criteria, a questionnaire was designed which was distributed in Tehran's bazaar. The result of the analysis of the statistical data reveals that the hypotheses of this article maintaining that the twelve criteria of Islamic commerce ethics affect business activities are verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Ethics
  • Commerce
  • Effect
  • Business Activities and Tehran's Bazaar
قرآن کریم.
آصف نژاد، مژگان (1390).  پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق، اخلاق اقتصادی با تأکید بر رابطه فرد و دنیا از دیدگاه قرآن کریم، تهران: دانشگاه پیام نور .
آماده، حمید؛ کوپاهی، مجید (1380). تحلیل الگوهای اقتصادی تعاون، تحقیقات اقتصادی، شماره 59، پاییز و زمستان، ص 82-65.
اخوان کاظمی، بهرام (1390). نظارت و مبانی آن در اندیشه علوی، پژوهش­نامه علوی، شماره 3، پاییز و زمستان، ص 19-1 .
ایروانی، جواد (1383). اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، الهیات و حقوق، شماره 14، زمستان، ص 120-91.
براتلو، فاطمه (1389)، راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعه دین بنیان، جستارهای سیاسی معاصر، شماره 1، بهار و تابستان، 78-51.
توتونچیان، ایرج و عیوضلو، حسین(1379). کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام توزیع ثروت و درآمد، تحقیقات اقتصادی، شماره 57، پاییز، ص 132-97.
توکلی، محمدجواد (1388). درآمدی بر فلسفه اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 1، ص 32-7.
حسینی، سیدرضا (1390). مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان، ص 30-5.
حسینی، سیدرضا (1390). مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، اقتصاد اسلامی، شماره 44، زمستان، ص 30-5.
خاندوزی، سید احسان (1385). نقش بسترسازی اخلاقی در توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی، شماره 21، بهار، ص 156-129.
خلیلیان اشکذری و محمد جمال (1390). شاخص­های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 2، بهار و تابستان، ص 152-127.
رجایی، سیدمحمدکاظم (1389). ویژگی­های بازار اسلامی در نظریه و عمل، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 1، پاییز و زمستان، ص 118-93.
رضایی، مجید (1383). کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش­های اسلامی، اقتصاد اسلامی، شماره 13،زمستان،ص 42-13.
رضایی دوانی، مجید(1391). آخرت­گرایی قرآنی؛ قوام­بخش اقتصاد متوازن، اقتصاد اسلامی، شماره 47، پاییز، ص 48-29.
سبحانی، حسن (1380). بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام
اسلامی، تحقیقات اقتصادی، شماره 58، بهار و تابستان، ص 76-49.
عبدلی، قهرمان و موحدی بکنظر، مهدی (1392). طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی، تحقیقات اقتصادی، شماره 102، بهار، ص 138-121.
علی نقوی، سید دلاور (1390). تأثیر ارزش های اخلاقی بر اقتصاد و رفاه از منظر قرآن و حدیث، سفیر، شماره 20،زمستان، ص27-84.
صنعت کار، حسن (1375). اخلاق در بازار، قم، دفتر نشر و تبلیغات حوزه علمیه قم.
کلینی، محمد بن یعقوب (1385). اصول کافی، تهران، قائم آل محمد.
طیب، مهدی (1389). مدیریت اسلامی، تهران، خورشیدسواران.
لطیفی، میثم (1388). پایان نامه دوره دکتری، بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان(با تأکید بر رویکرد اسلامی)، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
محفوظی، عباس (1388). اندیشه­های بنیادین درعلم اخلاق، قم، نشر مشهور.
محمودی گلپایگانی، سید محمد (1385). عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام و لیبرالیسم، پژوهش­های دینی، شماره 5، تابستان و پاییز، ص 90-61.
معصومی نیا غلامعلی(1390).اخلاق اقتصادی(معیشت)، پژوهش نامه اخلاق، شماره 12، ص33-62.
مطلبی، سیدمحمدموسی (1391). علم اقتصاد اسلامی؛ برآیند تحول بنیان­ها و فرایندهای علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی، شماره 47، زمستان، ص 54-33.
میر معزی، سیدحسین (1388). نظام اقتصادی اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان.
میرمعزی، سید حسین (1387). رقابت و تعاون در نگرش اسلامی، اقتصاد اسلامی، شماره 29، زمستان،ص 34-7.
نظرپور، محمدنقی و منتظری­مقدم، مصطفی (1389). سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی؛ مطالعه­ای درباره مشارکت اجتماعی از منظر اسلام، اقتصاد اسلامی، شماره 37، بهار، ص 87-57.
نظرپور، محمدنقی (1389). گستره تأثیرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی، شماره 38، تابستان، ص 200-175.
نوریان، مهدی، امام، سیدمحمدرضا و مؤمنی، عابدین (1389). بررسی حکم اطلاع­رسانی نسبت به فرصت­های اقتصادی، مبانی فقه و حقوق اسلامی، شماره 2، پاییز و زمستان، ص 164- 145.
نوربخش، یونس (1386). تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین و فرهنگ با اقتصاد؛ با تأکید بر اسلام، اقتصاد اسلامی،  شماره 28، زمستان، ص 192-165.
نوری طبرسی، حسین (1368). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل­البیت.
هادوی­نیا علی­اصغر و موفق، علیرضا (1389). مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگرایی، اقتصاد اسلامی، شماره 36، زمستان، ص 58-33.