مقاله پژوهشی
اثرگذاری شیعیان بر تمدن اسلامی دوره تیموریان در افغانستان
اثرگذاری شیعیان بر تمدن اسلامی دوره تیموریان در افغانستان

علی اکبر محمدی گراشی؛ علی جمعه فکوری

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، صفحه 10-31

چکیده
  امپراطوری تیموریان در افغانستان قرن هشتم تا  نیمه اول قرن دهم هجری قمری از دوره های درخشان تمدن اسلامی است که تحقیقات زیادی توسط محققین تاریخ و تمدن اسلامی، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، البته بدون توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بایسته های فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)
بایسته های فرهنگی تمدن سازی نوین اسلامی-ایرانی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

حبیب زمانی محجوب؛ سید جلال حسینی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، صفحه 32-51

چکیده
  دیدگاه­ های امام خمینی(ره) به مثابه معیاری تعیین کننده در تشخیص دامنه الزامات یا بایسته ­های فرهنگی تحقق تمدن نوین اسلامی، از یک سو، به درستی درک نشده و از سوی دیگر، وزن آن در میانه معیارها، مورد سنجش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیشران های سیاسی در تمدن سازی نظام های لیبرالی و مهدوی
پیشران های سیاسی در تمدن سازی نظام های لیبرالی و مهدوی

محمداسماعیل رستمی نیا؛ محمدجواد شیرودی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، صفحه 52-71

چکیده
  توسعه در غرب مدرن، بدون کاربست پیشران های سیاسی، میسر نیست اما ضرورت کاربست آن در مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی، در هاله ای از ابهام قرار دارد، علاوه بر آن، به کارگیری توسعه یا پیشرفت در حکومت آخرالزمانی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیرآیات و روایات در اصول اخلاق تجارت اسلامی محیط کسب و کار تمدنی؛ مورد کاوی بازارتهران
تاثیرآیات و روایات در اصول اخلاق تجارت اسلامی محیط کسب و کار تمدنی؛ مورد کاوی بازارتهران

علی نجات بخش اصفهانی؛ حبیبه تک دهقان

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، صفحه 72-99

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی شاخص های اخلاق تجارت اسلامی و میزان تأثیر آن ها در فعالیت های بازرگانی بازار تهران می پردازد.در ابتدا شاخص های احتمالی اخلاق تجارت اسلامی از میان منابع کتابخانه ای معتبر دینی استخراج ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)
مدل سازی ریاضی تمدنی با استناد به اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره)

مرتضی شیرودی؛ رضا ادبی فیروزجایی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، صفحه 100-127

چکیده
  تمدن، محصول دانش و تعالی فرهنگی است و جامعه ای که نظم اجتماعی را پذیرا شود و در یک زندگی جمعی، با بهره گیری از علم، به رشد، تعالی و کسب فضایل انسانی بیندیشد، جامعه ای متمدن خواهد بود.تصویری که امام خمینی(ره) ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام سازی، نهاد سازی و تمدن نوین اسلامی
نظام سازی، نهاد سازی و تمدن نوین اسلامی

علی الهامی؛ خدیجه سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، آبان 1398، صفحه 128-146

چکیده
  نظام سازی اسلامی به معنای برساخت مبانی،اصول و اهداف دینی در حکومتی تازه است که به سرعت و در پی انقلاب، شکل می گیرد اما بقای آن، به تأسیس و تداوم نهادهای سه گانه مذهبی در بخش های اجرا،قضا و تقنین و ایجاد ...  بیشتر