نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد تار یخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی و پژوهشگر

چکیده

نظام سازی اسلامی به معنای برساخت مبانی،اصول و اهداف دینی در حکومتی تازه است که به سرعت و در پی انقلاب، شکل می گیرد اما بقای آن، به تأسیس و تداوم نهادهای سه گانه مذهبی در بخش های اجرا،قضا و تقنین و ایجاد و ابقای نهادهای مناسب به آن، مرتبط است ولی یکی از مسأله های مطروحه آن است که نمی دانیم نهاد سازی تنها به تشکیل موسسه و نهاد نیست بلکه درجه اجتماعی شدن آن، میزان نهادمندی اسلامی و مقدار ارتباط آن با تمدن نوین اسلامی را معین می کند، بنابراین، سئوال پیش روی مقاله حاضر آن است که به نوع ارتباط بین نظام-نهاد-تمدن نوین در سطح اسلامی پاسخ دهد. فرضیه ما عبارت است از: تنها با افزایش درجه نهادینه شدن نهادهای اسلامی جدید، قادر خواهیم بود نظام تازه برآمده اسلامی را در نیل به تمدن نوین اسلامی یاری دهیم در نتیجه، هدف مقاله تنها نشان دادن ارتباط عناصر سه گانه مذکور نیست بلکه کمک به تعمیق باور ضرورت تداوم ارتباط آن در ذهن و عمل مردم است. از یافته‎های مقاله می توان اشاره کرد به این که نظام اسلامی تشکیل نمی شود مگر به تعمیق نهادهای مرتبط و این نهادهای دینی اجتماعی شده اند که راه را برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی در تراز انقلاب اسلامی فراهم می آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Systematizing, Institution Building and the Modern Islamic Civilization

نویسندگان [English]

  • Ali Elhami 1
  • Khadijeh Soltani 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 M.A of Ice History and Islamic Civilization, University of Islamic Studies and Researcher

چکیده [English]

Islamic systematization means establishing religious fundamentals, principles and goals in the new government which form quickly and after revolutions; however, its survival is associated with the establishment and continuity of the thee religious institutions in executive, judicial and legislative sections and creating and maintaining their related institutions, but one of the issue is that we do not know that institution building does not only refer to establishing institutes and institutions, rather the degree of socialization determines the extent of Islamic institutionalization and its relationship with the modern Islamic civilization. Therefore, the question of the present article is the one which provides answer to the kind of relationship between system-institution-modern civilization at Islamic level. Our hypothesis is: only with the increase of the degree of institutionalization of new Islamic institutions we can help the new Islamic system reach the modern Islamic civilization. As a result, the present article's aim is not presenting the relationship between the three above-mentioned elements, rather it is to help deepen the belief in the necessity of the continuity of its relationship in the minds and acts of people. Among the findings of the article, we can mention that the Islamic system cannot be established unless the related institutions are strengthened and that the socialized religious institutions set the ground for the formation of the modern Islamic civilization at the level of the Islamic Revolution.                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • System
  • Institution
  • Modern Islamic Civilization and Islamic Revolution
 اعرافی، علیرضا (1395). درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز، قم ،موسسه اشراق و عرفان.
آقا بخشی،علی و  افشاری راد، مینو،( 1379 ). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
پرهیزگاری، روح الله( 1395).نظام قضایی در تمدن اسلامی، قم، دفتر انتشارات معارف.
جوان آراسته ،حسین( 1383).مبانی حاکمیت دینی در قانون اساسی، قم،دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری.
دشتی،محمد(1379). شرح نهج البلاغه،تهران،انتشارات لقمان.
دهخدا،علی اکبر(1377). لغت نامه،تهران،دانشگاه تهران،ج13.
عینی زاده،محمد و مؤدب،سیدرضا(1396).«نظام سازی در نگاه تفسیری آیت الله خامنه ای»،مطالعات قران و حدیث"،سال یازدهم،شماره 1،ص 153-175.
غمامی ،سید محمد(1395).«آسیب شناسی تعدد نهاد های قانون گذار نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران»،دو فصلنامه شهر قانون، شماره 18،ص95-117.
کعبی ،عباس(1394). تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران ،تهران، شورای نگهبان،ج 1.
گلشن ،ابراهیم و کاظمی، علی اصغر،(1380). «جایگاه دولت(قوه مجریه)در نظام جمهوری اسلامی»، آینده پژوهی مدیریت، شماره 50-51،ص 67-74.
لطفی ،اسدالله( 1389 ).حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ،تهران ،جاودانه.
محمدی مزرعی،خدیجه و نادری، مهدی(1397).«ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای"،رهیافت انقلاب اسلامی ،سال 12،شماره 61،ص 61-88.
مدنی، جلال الدین(1378).حقوق اساسی و نهاد های سیاسی در جمهوری اسلامی، تهران ،پایدار.
معاونت آموزشی قوه قضاییه(1387).گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق اساسی،تهران،جاودانه.
نجفی، موسی(1391). تفکر و تمدن ،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هاشمی ،سیدمحمد و جعفر قلیخانی ،ابوالفضل(1391).«عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران»،فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل،دوره5،شماره 15،ص221-282.
هاشمی شاهرودی،سید محمود(1391). درسنامه اصول فقه،قم،بنیاد فقه ومعارف اهل بیت(ع)،ج1.
الهام ،غلامحسین و نورایی،مهدی،(1394).«وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر نظام حقوق اداری»،اندیشه های حقوق عمومی، سال دوم، شماره 9،ص 7-22.
یوسفی، بتول و نجفی، موسی(1397).«نسبت نظام مردم سالاری دینی با تمدن غرب و تمدن مهدوی"، جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال نهم، شماره 1،ص 1-19.
مقام معظم رهبری، دیدار جوانان خراسان شمالی ،پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری، 23/7/1391
مقام معظم رهبری، خطبه های نماز جمعه، پایگاه مقام معظم رهبری ،23/8/1382
مقام معظم رهبری، دیدار در دانشگاه کرمانشاه ،پایگاه مقام معظم رهبری، ۲۴/۷/1390
مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار کارگزاران نظام ،پایگاه مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۱۳۷۹http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=925
مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی،پایگاه مقام معظم رهبری،1/1/1376
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2830
مقام معظم رهبری، دیدار بسیجیان، پایگاه مقام معظم رهبری،3/9/1395
مقام معظم رهبری ،دیدارمردم قم، پایگاه مقام معظم رهبری،19/10/1392
مقام معظم رهبری ،دیدار جوانان استان خراسان شمالی،پایگاه مقام معظم رهبری،23/7/1391
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
سالاری،محمد مهدی ،پایگاه مقام معظم رهبری،«جایگاه واژه سازی و نهاد سازی در تأسیس تمدن بزرگ اسلامی» ، 24/2/1391،      khamenei.ir