مقاله پژوهشی
دیدگاه قرآن کریم درباره عوامل پیشرفت و انحطاط امت ها
دیدگاه قرآن کریم درباره عوامل پیشرفت و انحطاط امت ها

مصطفی گوهری فرخ آباد؛ سمانه گوهری فخرآباد

دوره 1، شماره 4 ، مرداد 1399، صفحه 10-27

چکیده
  در قرآن کریم، سرگذشت اقوام و امت های بسیاری، آمده است که با توجه به سنت های لایتغیر الهی، قابل الگوبرداری و تعمیم به همه دوره ها و زمینه ها است، ازاین رو، این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی، در نیل به  ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد تکنولوژی و فرهنگ غربی از دیدگاه شهید مطهری
نقد تکنولوژی و فرهنگ غربی از دیدگاه شهید مطهری

علی باقی نصرآبادی

دوره 1، شماره 4 ، مرداد 1399، صفحه 48-73

چکیده
  بدون شک، غرب برای استاد شهید مطهری، یک مسأله جدی و بنیادی بوده است و امروزه کمتر عرصه ای را در جامعه می توان یافت که به گونه ای از انگاره های فکری، فلسفی و فرآورده های فرهنگ و تمدن غرب اثر نپذیرفته باشد.این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همگرایی تمدنی و بحران واگرایی در جهان اسلام
همگرایی تمدنی و بحران واگرایی در جهان اسلام

سید آصف کاظمی

دوره 1، شماره 4 ، مرداد 1399، صفحه 74-95

چکیده
  تاریخ معاصر جهان اسلام با چالش‌ها و بحران‌های متعددی مواجهه است. از مهم‌ترین چالش‌ها و بحران‌ها، واگرایی و تفرقه است که به‌نوعی بحران و چالش‌های دیگر به همین بحران برمی‌گردد. رهایی از این بحران، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد دارالعلم فاطمی در آموزش علوم و تبلیغ تعالیم اسماعیلی
کارکرد دارالعلم فاطمی در آموزش علوم و تبلیغ تعالیم اسماعیلی

یدالله حاجی زاده

دوره 1، شماره 4 ، مرداد 1399، صفحه 96-111

چکیده
      از مهم‌ترین اقدامات فرهنگی و تمدنی در دولت شیعی مذهب فاطمیان(297- 567) راه اندازی مرکزی علمی با عنوان «دارالعلم» در کنار سایر مراکز علمی و فرهنگی بوده است. واکاوی جنبه‌های کارکردی این مرکز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش مبانی فقه تمدن ساز اسلامی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
نقش مبانی فقه تمدن ساز اسلامی در ایجاد وحدت امت بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

علی کارشناس

دوره 1، شماره 4 ، مرداد 1399، صفحه 112-128

چکیده
  فقه تمدن ساز اسلامی، رویکردی کلان به همه ابواب فقه است که مجموعه احکام اسلامی را در بُعد تمدنی در برمی گیرد. فقه تمدن ساز اسلامی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر بتوان برای فقه حکومتی نامی ...  بیشتر