نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

پویایی تمدن اسلامی،مساله ای است که همه محققان و نویسندگان  منصف بر آن اذعان دارند، چرا که این تمدن  بهترین تمدن بشری است که همه ابعاد وجودی انسان را در برمی گیرد. یکی از مهم ترین ظرفیت های تمدنی اسلام  در طول تاریخ، اربعین حسینی است که توانسته است  الهام بخش و الگوساز  در احیای تمدن اسلامی باشد به آن دلیل که مسیر صحیح را از مسیر غلط در تمدن اسلامی برای ما روشن می سازد، البته هنگامی می توان از اربعین و تاثیر آن بر تمدن سازی اسلامی سخن گفت که ابتدا درک صحیحی و روشنی از مفهوم تمدن داشته باشیم.آنچه در چند سال اخیر چشم جهانیان را به خود خیره کرده است و پنانسیل فراوانی برای نشان دادن تمدن نوین اسلامی دارد، پیاده روی اربعین می باشد.ظرفیت هایی که ابعاد گوناگونی از جمله مذهبی، فرهنگی، سیاسی و... می تواند داشته باشد اما بدون شک مهم ترین ظرفیت اربعین حسینی همگرایی جوامع اسلامی می باشد، چرا که پیاده روی اربعین مختص یک مذهب یا فرقه نمی باشد بلکه خیل عظیمی از مردم  تحت لوای پرچم اسلام در آن حضور دارند، لذا مطالعه حاضر  به روش کتابخانه ای- اسنادی به ترسیم  و تبیین ظرفیت های تمدن ساز پیاده روی اربعین می پردازد.

کلیدواژه‌ها