نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

چکیده

هر تمدنی با توجه به نوع جهان­بینی و مبانی که دارد؛ تیپ رفتاری خاصی را در بین افراد مدنی خویش اشاعه می‌دهد، تمدن اسلامی نیز، از این قاعده مستثنی نیست. تیپ رفتارهای حاکم بر این تمدن آسمانی در عین حالی که معطوف به رفتارهای عقلانی است به هدف‌های عالی و ارزشمند مادی و معنوی نیز، آراسته است. خصیصه و ویژگی­های که عامل تمایز رفتار افراد این تمدن عظیم از دیگر تمدن­ها گشته در صورتی که به درستی نهادینه گردند، پرتو افکنی شان زمان و مکان را درنوردیده و طلیعه­دار می­گردند.این پژوهش در عین حال که از روش کتابخانه­ای- اسنادی استفاده شده با  تکیه بر روش کیفی  از نوع تحلیل محتوای استنباطی در پی آن است که با پردازش دقیق از واژه رفتار در زبان عربی و اصطلاح تمدن، به بازشناسی شاخص­های بارز رفتاری افراد در تمدن اسلامی با استناد به آموزه های روح بخش ثقلین بپردازد شاخص­های که در بین تمامی اقشار تمدن اسلامی ثابت و بدون تغییر هستند.                                                                                                                                                        

کلیدواژه‌ها