نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
نظریه‌پردازی و ارائه راه‌کار مناسب در باب ایجاد رفاه اقتصادی در گستره تمدن نوین اسلامی، یکی از مسائلی است که تمدن‌سازان و تمدن‌پژوهان مسلمان، نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند. در این میان و با توجه به نقش محوری توحید در اندیشه اسلامی و جایگاه خداباوری در میان مسلمانان، یکی از نظریاتی که می‌تواند به ایجاد رفاه عمومی در حیات موحِّدان کمک نماید، یگانه‌پرستی آنان در تمام ساحت‌های زندگی انسانی است، از این رو، در این پژوهش، تلاش نموده‌ایم با روشی توصیفی و رویکردی تحلیلی، نخست با تحلیل مفاهیم اصلی و بیان معنای آن، حقیقت توحید عبادی را تبیین نماییم و در ادامه، با تأمل در این مفهوم و نسبت‌سنجی آن با مسأله رفاه عمومی در حوزه اقتصاد آن هم در گستره تمدن نوین اسلامی، کارکردهای شش‌گانه: 1. تلاش‌مندی در جهت کسب درآمد، 2. ضابطه‌مندی منابع کسب درآمد و استغناء درونی، 3. مصرف مقتصدانه و مدبرانه درآمد، 4. پرداخت حقوق و بخشش‌های مالی در پرتو اخلاق کریمانه، 5. ایجاد نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی توحیدمحور، 6. موهبت‌های پاداشی و نزول خیرات و برکات غیبی را، به عنوان ره‌آوردهای توحید عبادی در رفاه‌بخشی و فقرزدایی و به عنوان عناصر تمدن‌ساز مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها