نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کتاب مفاتیح‌العلوم (کلیدهای دانش‌ها) یکی از کهن­ترین فرهنگ‌های به­جای ماندة اصطلاحات علوم به عربی و متأثر از کتاب العین فراهیدی است، که به تسامح، ازجملة کهن­ترین دانشنامه­های جهان اسلام نیز شمرده شده است. نویسندة این کتاب، یعنی ابوعبدالله خوارزمی کتاب خود را به نام ابوالحسین عبیدالله بن احمد عتبی، وزیر نوح بن منصور سامانی، فراهم آورده است. مفاتیح‌العلوم در دو مقاله و پانزده باب و نود و سه فصل برای نخستین بار توسط فان فلوتن در لیدن هلند به چاپ رسید که مقالة اول آن شامل علوم شریعت و علوم عربی مرتبط با آن و مقالة دوم آن شامل علوم مردم غیر عرب می‌باشد. ما در این مقاله برای نخستین بار به منابع و مآخذ خوارزمی و به‌ویژه العین خلیل بن احمد فراهیدی به دقت توجه کرده و در ضمن، نام افراد و کتاب‌های مورد استناد خوارزمی را از کتاب مفاتیح‌العلوم استخراج کرده‌ایم. این کتاب از نظر زبان­شناختی هم دارای ارزش بسیار زیادی است. چراکه با توجه به واژگان دخیله و کاربرد آنها در هر علمی می­توان میزان تأثیرگذاری تمدن­های دیگر بر تمدن اسلامی را در علوم مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار داد؛ واژگانی که از زبان‌هایی چون فارسی، یونانی، لاتین، خوارزمی، ترکی، مروی، سریانی و هندی به عاریت گرفته شده و به کتاب مفاتیح‌العلوم راه یافته است. لذا در این مقاله شماری از واژگان دخیلة مورد استناد خود خوارزمی هم از کتاب مفاتیح‌العلوم استخراج شده است. در ضمن، در این مقاله به سیر مطالعاتی انجام شده دربارة این کتاب در غرب، به­ویژه مستشرقان آلمانی، و نیز محققان عرب نیز توجه خاص صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mafātīḥ ul-ʿUlum, Dictionary of specialized terms of knowledge in Arabic

نویسنده [English]

  • Abdollah Farrahi

Assistant Professor, Department of Islamic History, University of Islamic Denominations, Tehran, Iran. (Mazāheb-e Eslāmī)

چکیده [English]

The book Mafātīḥ ul-ʿUlum (Keys of Knowledge) is one of the oldest surviving dictionaries of terms of knowledge in Arabic, which is influenced by the book al-ʿAyn al-Farāhīdī, which is tolerantly considered one of the oldest encyclopedias in the Islamic world. The author of this book, Abū-‘Abdillāh al-Khawārazmī, has prepared his book in the name of Abū-l-Ḥussayn ʿUbaydullāh ibn Aḥmad al-ʿUtbī, the minister of Noah ibn Manṣūr as-Sāmānī. Mafātīḥ ul-ʿUlum was published at the first time in two articles and fifteen sections and ninety-three chapters by Van Vloten in Leiden, the Netherlands. The first article includes the knowledge of Sharīʿa and related Arabic knowledge and the second article includes the knowledge of non-Arab people. In this article, for the first time, we have paid close attention to the sources and references of al-Khawārazmī, and especially al-ʿAyn Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī, and at the same time, we have extracted the names of the people and books cited by al-Khawārazmī from the book Mafātīḥ ul-ʿUlum. This book is also very valuable linguistically. Because according to the imported words and their application in any knowledge, can be measured and evaluated the impact of other civilizations on Islamic civilization in different knowledge; Words that have been borrowed from languages such as Persian, Greek, Latin, Khawārazmī, Turkish, Marvī, Syriac and Hindī, and have found their way into the book Mafātīḥ ul-ʿUlum. Therefore, in this article, a number of imported words cited by al-Khawārazmī himself have been extracted from the book Mafātīḥ ul-ʿUlum. In addition, this article pays special attention to the course of studies about this book in the West, especially the German Orientalists, as well as Arab scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mafātīḥ ul-ʿUlum
  • Abū-‘Abdillāh al-Khawārazmī
  • Dictionary of Terms
  • imported words
  • al-ʿAyn
الآلوسی، حسام محیی­الدین (1985م). فلسفة الکندی: آراء القدامی و المحدثین فیه، بیروت: دار الطلیعة للطباعة و النشر، الطبعةالاولی، أیلول (سبتمبر).
ابن­خلّکان (1364). وفیات الأعیان و انباء ابناء الزمان، حققه الدکتور احسان عباس، المجلد السادس، قم: منشورات الشریف الرضی، الطبعة الثانیة.
ابن­صاعد الأندلسی، قاضی ابوالقاسم. طبقات الأمم، التّحقیق: الأب لویس شیخو الیسوعی، بیروت: المطبعة الکاثولیکیة للآباء الیسوعیین.
إخوان­الصّفاء (1995م/1415ق). رسائل إخوان­الصفاء و خلّان­الوفاء، الإعداد و التحقیق: الدکتور عارف تامر، بیروت-باریس: منشورات عویدات، الطبعةالأولی.
إخوان­الصّفاء (1412ق). رسائل إخوان­الصفاء و خلّان­الوفاء، 4مجلّدات، التّقدیم: بطرس البستانی، بیروت: الدّارالإسلامیّة، الطّبعةالأولی. 
اسلامی، سیّدحسن (1387). «چهارگانة جابری (1): عقل عربی از ادّعا تا اثبات»، دوماهنامة آینة پژوهش، دورة19، شمارة2. 
اسماعیل، فاطمة اسماعیل محمّد (1418ق/1998م). منهج البحث عند الکندی، فیرجینیا: المعهد العالمی للفکر الإسلامی، الطبعةالأولی.
بکّار، عثمان (1381ش). طبقه­بندی علوم از نظر حکمای مسلمان، مقدمه: دکتر سیّد حسین نصر، مترجم: جواد قاسمی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ نخست.
الجابری، محمّد عابد (2006م). نقد العقل العربی (1): تکوین العقل العربی، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیّة، الطّبعةالتّاسعة، کانون­الثّانی/ینایر.
الجابری، محمّد عابد (2004م). نقد العقل العربی (2): بنیة العقل العربی، دراسة تحلیلیّة نقدیّة لنظم المعرفة فی الثّقافة العربیّة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیّة، الطّبعةالسّابعة، تشرین­الثّانی/نوفمبر.
جوهرچی، محمّد (1393ش). «رازی، محمّد بن زکریّا: 5- کیمیای رازی»، دانشنامة جهان اسلام، ج19، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
حاجی­خلیفه، مصطفی بن عبدالله الشهیر بحاجی­خلیفه و بکاتب چلبی (1362ق). کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، المجلد الثانی، عنی بتصحیحه و طبعه عن نسخة المؤلف مجرداً عن الزیادات و اللواحق من بعده و تعلیق حواشیه ثم بترتیب الذیول علیه و طبعها محمد شرف­الدین یالتقایا و رفعت بیگله الکلیسی، طبع بعنایة وکالة المعارف الجلیلة فی مطبعها البهیة.  
خوارزمی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن احمد بن یوسف (1895م). مفاتیح­العلوم، ویراستار: جی. فان فلوتن، لیدن.
خوارزمی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن احمد بن یوسف (1366ش). ترجمة مفاتیح العلوم، ترجمة حسین خدیوجم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
خوارزمی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن احمد بن یوسف (1428ق). مفاتیح­العلوم، تألیف: أ.د. عبدالأمیر الأعسم، الطبعة­الاولی، بیروت: دارالمناهل للطباعة و النشر و التوزیع، 1428ﻫ./2008م.
خوارزمی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن احمد بن یوسف (1404ق). مفاتیح­العلوم، حققه و قدم له و وضع فهارسه ابراهیم الابیاری، الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتاب­العربی، 1404ﻫ./1984م.
دورانت، ویلیام جیمز (1382ش). عصر ایمان (بخش چهارم تاریخ تمدن)، مترجمان: ابوالقاسم صارمی و دیگران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم.
روح­بخشان، عبدالمحمد. «مفاتیح­العلوم»، راهنمای کتاب، جلد دوازدهم، صص 284-289
زرکلی، خیرالدین (1999م). الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین)، الجزء الخامس، الطبعة رابعة عشر، بیروت: دارالعلم للملایین، شباط/فبرایر.
سلطانخواه، امین (1374 و 1375ش). تجزیه و تحلیل هنری سازشناسی مفاتیح­العلوم خوارزمی، استاد راهنما: تقی بینش، تهران: دانشگاه تهران، کتابخانة مرکزی، شماره ثبت: 16407 (دانشکدة هنرهای زیبا: 4065).
شهرزوری، شمس­الدّین (1365ش). نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)، مترجم: مقصودعلی تبریزی، با دیباچه­ای درباره­ی تاریخ­نگاری فلسفه، به کوشش محمّدتقی دانش­پژوه و محمّدسرور مولائی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نخست.
طرابیشی، جورج (2002م). نقد نقد العقل العربی: اشکالیات العقل العربی، بیروت: دارالساقی، الطبعةالثانیة.
عبدالرّازق، مصطفی (1364ق/1945م). فیلسوف العرب و المعلّم الثانی، القاهرة: دار إحیاء الکتب العربیة.
الفارابی، ابونصر (1949م). إحصاءالعلوم، حقّقه و قدّم له و علّق علیه الدکتور عثمان امین، مصر: دارالفکر العربی، الطبعةالثانیة.
الفارابی، ابونصر (1405ق). الجمع بین رأی الحکیمین: افلاطون الإلهی و ارسطوطالیس، المقدّمة و التّعلیق: الدّکتور البیر نصری نادر، تهران: انتشارات الزّهراء، الطّبعةالثّانیة.
الفارابی، ابونصر (1986م). کتاب الحروف، المقدّمة و التّحقیق و التّعلیق: محسن مهدی، بیروت: دارالمشرق.
فاضلی، الدکتورة خولة عیسی صالح (1425ق). «آلیة المصطلحات الاداریة الورادة فی کتاب مفاتیح­العلوم للخوارزمی». آفاق الحضارة الإسلامیة، العدد: الرابع­عشر، السنة: السابعة، شعبان.
فدایی عراقی، غلامرضا (1389ش). طرحی نو در طبقه­بندی علوم، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه­ی ملّی جمهوری اسلامی ایران، چاپ نخست، زمستان.
الفراهیدی، ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد (1405ق). کتاب العین، التّحقیق: الدکتور مهدی المخزومی و الدکتور ابراهیم السامرائی، قم: دارالهجرة، الطبعةالأولی.
الکندی، ابویوسف یعقوب بن إسحاق (1369ق). رسائل الکندی الفلسفیة، حققها و اخرجها مع مقدمة لکل منها و تصدیر واف عن الکندی و فلسفته: محمّد عبدالهادی ابوریدة، القاهرة: دارالفکر العربی، الجزء الأول.
الکندی، ابویوسف یعقوب بن إسحاق (1372ق). رسائل الکندی الفلسفیة، حققها و اخرجها مع مقدمة لکل منها و تصدیر واف عن الکندی و فلسفته: محمّد عبدالهادی ابوریدة، القاهرة: دارالفکر العربی، الجزء الثانی.
محجوب، فاطمه. الموسوعة الذهبیة للعلوم الإسلامیة. المجلد السادس عشر، القاهرة: دارالغد العربی.
مقریزی، تقی­الدین ابوالعباس احمد بن علی بن عبدالقادر العبیدی (1418ق). المواعظ و الإعتبار بذکر الخطط و الآثار، 4مجلدات، بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعةالأولی. 
الندیم، ابوالفرج محمّد بن اسحاق (1871 و 1872م). کتاب الفهرست، نشره جوستاف فلوجل (1،2)، لایبتسک.
الندیم، ابوالفرج محمّد بن اسحاق (1430ق/2009م). کتاب الفهرست (الّفه سنة 377ق.)، قابله علی أصوله و علّق علیه و قدّم له: الدّکتور أیمن فؤاد سیّد، لندن: مؤسّسة الفرقان للتّراث الإسلامی. 
الندیم، ابوالفرج محمّد بن اسحاق (1366ش). الفهرست، ترجمه و تحقیق: محمّدرضا تجدّد، به کوشش: مهین جهان­بگلو (تجدّد)، تهران: امیرکبیر، چاپ سوّم.
وسل، ژیوا (1368ش). دایرةالمعارف­های فارسی. مترجم: محمدعلی امیرمعزی، تهران: انتشارات توس، چاپ اول.
ویدمان (1418). «الخوارزمی»، دائرة­المعارف­الإسلامیة (أصدر بالألمانیة و الإنجلیزیة و الفرنسیة و اعتمد فی الترجمة العربیة علی الأصلین الإنجلیزی و الفرنسی)، المجلد التاسع، یصدرها باللغة العربیة: احمد الشنتاوی، ابراهیم زکی خورشید، عبدالحمید یونس، دارالفکر.
هاشمی، سیّد احمد (1383ش). «تکوین و تطوّر شیوه­های تفکّر در نخستین سده­های اسلامی»، مجلّة تاریخ علم، تهران: پژوهشکدة تاریخ علم دانشگاه تهران، شمارة دوّم، پاییز.
Baeumker, Clemens (1916). „Alfarabi über den Ursprung der Wissenschaften (De ortu scientiarum): Ein mittelalterliche Einleitungsschrift in die philosophischen Wissenschaften“, Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Texte und Untersuchungen, Bd. XIX, Heft 3, Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung.
Sabra, A.I. (1978). “al-Khwarazmi”, The Encyclopaedia of Islam, v. IV (Iran-Kha), Leiden: E.J.Brill.
Sezgin, Fuat (2003). Wissenschaft und Technik im Islam, Band I (Einführung in die Geschichte der Arabisch-Islamishen Wissenschaften), Band II (1. Astronomie), Band III (2. Geographie; 3. Nautik; 4. Uhren; 5. Geometrie; 6. Optik), Band IV (7. Medizin; 8. Chemie; 9. Mineralien), Band V (10. Phisik und Technik; 11. Architektur; 12. Kriegstechnik; 13. Antike Objekte), Institut für Geschichte der Arabisch-Islamishen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Herausgegeben von Fuat Sezgin, in Zusmmenarbeit mit Carl Ehrig-Eggert, Ekhard Neubauer and Mazen Amavi, Frnakfurt am Main.